مقاله ها

نصب و آموزش و پشتیبانی سمتا در شرکت مدیریت منابع آب ایران

نصب و آموزش و پشتیبانی سمتا

 نرم افزار سمتا در شرکت مدیریت منابع آب ایران نصب گردید و به کاربران آموزش داده شد.

همچنین به مدت یکسال پشتیبانی برای این نرم افزار انجام گردید.