دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سامان

دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سامان

 شرکت فرانگاشت در تاریخ 1392/02/02 موفق به اخذ گواهی تاییدیه فنی نرم افزار "سامانه مکانی تملک اراضی (سامان فرانگاشت)" با شناسه 205000 از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک گردید.

saman taeedie