دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سمتا

دریافت گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سمتا

شرکت فرانگاشت در تاریخ 1392/02/02 موفق به اخذ گواهی تاییدیه فنی نرم افزار "سامانه مدیریت تملک اراضی (سمتا فرانگاشت)" با شناسه 204999 از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک گردید.

samta taeedie