ثبت نرم افزار سامان

ثبت نرم افزار سامان در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

نرم افزار سامان در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در تاریخ 1392/02/10 با شماره شناسنامه 033191-09085-8 به ثبت رسید.

 sabt  saman