ثبت نرم افزار سمتا

ثبت نرم افزار سمتا در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

نرم افزار سمتا در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در تاریخ 1392/02/10 با شماره شناسنامه 034442-09085-8 به ثبت رسید.

 Sabt Samta