همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور

این همایش با هدف معرفی GIS یکپارچه وزارت راه و شهرسازی (سینام) در تاریخ 25 اردیبهشت 97، در محل وزارت راه و شهرسازی، با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و در قالب محورهای ذیل برگزار می گردد :

  • اهداف
  • مخاطرات
  • راهکارها
  • تعامل با سایر سامانه ها
  • به روزرسانی فرآیند محور داده ها
  • سرویسهای مکانی
  • معماری مقیاس پذیر
  • GIS بومی

poster GIS - 97 2 small