طراحی و پیاده سازی نرم افزار سه بعدی برج میلاد

امروزه سامانه های GIS تنها محدود به فضاهای وسیع مسطحاتی نیستند، بلکه میتوانند در سازه های عظیم نیز کارایی خود را نشان دهند. از این رو مدیریت برج میلاد تصمیم به طراحی سامانه ای 3 بعدی، برای مدیریت تجهیزات این برج گرفت که طراحی بانک GIS و نرم افزار مربوطه در نهایت به این شرکت واگذار گردید. هدف این نرم افزار مدیریت گرافیکی سازه برج توسط کارشناسان و مدیران این برج می باشد.

در ادامه مراحل توسعه این بانک و نرم افزار، میتوان دامنه کاربران آن را به استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان و ساکنان برج گسترش داد. این سامانه تحت شبکه و بانک GIS سه بعدی آن در بستر SDE و تحت فرمت geodatabseمی باشد.

 

 

 

 

 

امروزه سامانه های GIS تنها محدود به فضاهای وسیع مسطحاتی نیستند، بلکه میتوانند در سازه های عظیم نیز کارایی خود را نشان دهند. از این رو مدیریت برج میلاد تصمیم به طراحی سامانه ای 3 بعدی، برای مدیریت تجهیزات این برج گرفت که طراحی بانک GIS و نرم افزار مربوطه در نهایت به این شرکت واگذار گردید. هدف این نرم افزار مدیریت گرافیکی سازه برج توسط کارشناسان و مدیران این برج می باشد. در ادامه مراحل توسعه این بانک و نرم افزار، میتوان دامنه کاربران آن را به استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان و ساکنان برج گسترش داد. این سامانه تحت شبکه و بانک GIS سه بعدی آن در بستر SDE و تحت فرمت  geodatabseمی باشد.

 

دانلود کاتالوگ