گواهینامه ارزیابی امنیتی نرم افزار سامیر

گواهی ارزیابی امنیتی نرم افزار سامیر با شماره CBP-0863-9701

doc553045637

تمدید و ارتقاء گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت سال 1397

رتبه بندی و احراز صلاحیت با شماره 609432

گواهی شورای انفورماتیک97

تمدید گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت سال 1396

رتبه بندی و احراز صلاحیت با شماره 1488447

rotbebandi96

تمدید گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت سال 1395

رتبه بندی و احراز صلاحیت با شماره 657834

rotbebandi 95

تمدید گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت

رتبه بندی و احراز صلاحیت با شماره 4419

گواهی رتبه بندی سال 94

گواهینامه ثبت نرم افزار سمتا

گواهینامه ثبت نرم افزار سمتا با شماره شناسنامه 034442-09085-8

 Sabt Samta

گواهینامه ثبت نرم افزار سامان

گواهینامه ثبت نرم افزار سامان با شماره شناسنامه 033191-09085-8

 sabt  saman

رتبه بندی و احراز صلاحیت

رتبه بندی و احراز صلاحیت با شماره 25514

 Robebandi

صفحه1 از2