آماده سازی و ورود اطلاعات

پروژه‌های آماده‌سازی و ورود اطلاعات

رديف

پروژه

کارفرما

تعداد پرونده

مقیاس

سال اجرا

1

آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر، آماده‌سازی داده‌های واردشده، اصلاح، تغییر فرمت و ورود به سامانه تملک اراضی (سامان) برای طرحهای مختلف شامل سدسیمره، سدگتوند، سدچمشیر، سدکارون 4، سد آزاد، سد ژاوه، سد سردشت، سدسیاه‌بیشه، سدخرسان 3، سد داریان

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

بیش از 6,000 پرونده تملک و 39,000 قطعه

سازمانی

93-90

2

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای گیلان

7668

سازمانی

1391

3

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای ایلام

380

سازمانی

1391

4

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای هرمزگان

541

سازمانی

1391

5

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای زنجان

1460

سازمانی

1392

6

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای سمنان

209

سازمانی

1391

7

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای قزوین

229

سازمانی

1391

8

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

3867

سازمانی

92-91

9

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای تهران

2800

سازمانی

1392

10

ورود داده‌های تملک و آماده‌سازی و ورود نقشه‌های کاداستر به سامانه تملک اراضی (سامان)

برق منطقه‌ای تهران

3500

سازمانی

1392

11

آماده‌سازی نقشه‌ها و اسکن اسناد و ورود آنها به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای بوشهر

592

سازمانی

1393

12

آماده‌سازی نقشه‌ها و اسکن اسناد و ورود آنها به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای لرستان

5350

سازمانی

1393

13

آماده‌سازی نقشه‌ها و اسکن اسناد و ورود آنها به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای زنجان

1830

سازمانی

1393

14

آماده‌سازی نقشه‌ها و اسکن اسناد و ورود آنها به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای اردبیل

4000

سازمانی

1394

15

آماده‌سازی نقشه‌ها و اسکن اسناد و ورود آنها به سامانه تملک اراضی (سامان)

ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

3600

سازمانی

1394

16

آماده‌سازی نقشه‌ها و اسکن اسناد و ورود آنها به سامانه تملک اراضی (سامان)

آب منطقه‌ای خراسان رضوی

2000

سازمانی

1395