سنجش از دور

 

پروژه‌های سنجش از دور

رديف

پروژه

کارفرما

مقیاس

سال اجرا

1

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد سیمره

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1390

2

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد چمشیر

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1391

3

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد گتوند

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1391

4

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد سیاه بیشه

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1392

5

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد آزاد

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1392

6

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد ژاوه

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1392

7

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد سردشت

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1392

8

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد پارسیان

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1392

9

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد تنگه‌معشوره

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1392

10

آماده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای (تصحیح هندسی و تولید تصویر Ortho) سد ارس

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سازمانی

1393