نقشه برداری


پروژه‌های نقشه‌برداری

رديف

پروژه

کارفرما

مقیاس

سال اجرا

1

ایجاد شبکه نقاط ثابت نقشه‌برداری به روش Differential GPS و برداشت نقشه 1:2000 شهری شهرلاله جین

شهرداری لاله‌جین

شهری

1390

2

تولید نقشه 1:500 در سیستم تصویر UTM از املاک

آبفای منطقه 1 تهران

سازمانی

13923

3

تولید نقشه 1:500 در سیستم تصویر UTM از املاک

آبفای منطقه 2 تهران

سازمانی

13924

4

تولید نقشه 1:500 در سیستم تصویر UTM از املاک

آبفای منطقه 5 تهران

سازمانی

1392

5

تولید نقشه 1:500 در سیستم تصویر UTM از املاک

آبفای شرق تهران

سازمانی

1393

6

تولید نقشه 1:500 به روش فتوگرامتری با عکسبرداری توسط پهباد از منطقه 100 هکتاری در بشاگرد

نانو مقیاس مدرن

سازمانی

1394